වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශයේ වැදගත්කම හා අවශ්‍යතාව හඳුන්වාදීම සඳහා ඉලක්ක කරගත් තරග මාලාවක් පැවැත්වීමට තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති මිනිස් බල හා රැකීරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු යොදා ඇත. මේ සියලු තරග මාර්ගගතව (Online) පැවැත්වේ.මෙහිදී පද්‍ය රචනා, ගද්‍ය රචනා, චිත්‍ර, කථික තරග, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක තරග පැවැත්වෙන අතර මේ සඳහා සහභාගි විය හැක්කේ පාසල් වයසේ පසුවන 9, 10, 11 ශ්‍රේණිවල සිසුන්ට පමණි.

නිර්මාණය කරනු ලබන පද්‍ය රචනා, ගද්‍ය රචනා, චිත්‍ර 2021 සැප්තැම්බර් 12 දින දක්වා සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත්‍ර සමග මාර්ගගතව  මිනිස් බල හා රැකීරක්ෂා දෙපාර්තමේන්තුව  වෙත ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. කථික තරග, ප්‍රශ්න විචාරාත්මක තරග 2021  ඔක්තෝබර් 04,05, 06 දිනවල පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙම තරග සඳහා සැප්තැම්බර් 12 දින දක්වා අයදුම්පත් මාර්ගගතව ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

වෘත්තීය මාර්ගෝපදේශන සතිය වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන මෙම තරග මාලාව සඳහා පාසල් සිසුන්න්ට, විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ට, වෘත්තිකයන්ට, රැකියා අපේක්ෂිතයන්ට මෙන්ව ව්‍යවසායකයන්ටද ඉදිරිපත් විය හැක.

 vta contest1 vta contest2 vta contest3 vta contest4 vta contest5 vta contest6