මහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයෙහි කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ සහිත තැනැත්තන් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා මහර ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් නොමිලේ ගිලන්රථ සේවාවක් ආරම්භ කර ඇත.

මහර කොවිඩ් කමිටුවෙහි සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහන් ප්‍රදීප් විතාන මහතා සහ මහර ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිනී සුදීමා චාන්දනී මහත්මිය විසින් කොවිඩ් කමිටුවේදී ගනු ලැබූ තීරණයකට අනුව මෙසේ රෝගීන් ප්‍රවාහනය කිරීම වෙනුවෙන් ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් ගිලන්රථ 04ක් යෙදවීමට පියවර ගෙන ඇත.මෙම ගිලන්රථ සේවාව දවසේ පැය 24 පුරාම ක්‍රියාත්මක වන බවත් 011-3458441 යන දුරකතන අංකය අමතා මෙමගින් සේවාව සලසා ගැනීමට හැකි බවත් සභාපතිනී සුදීමා චාන්දනී මහත්මිය සඳහන් කළාය.

මෙහිදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සහන් ප්‍රදීප් විතාන මහතා ප්‍රකාශ කොට සිටියේ, මෙම ගිලන්රථ සේවාව ප්‍රාදේශීය සභාවේ උප කාර්යාලයන්හි සිට පවත්වාගෙන යාමට පියවර ගන්නා බවයි.

IMG 20210902 WA0002