ඇඳිරි නීති කාල සීමාව තුල ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය සේවා හා භාණ්ඩ ලබා ගැනීමේ පහසුකම් සලසා දීම පිළිබඳව සිදු කරනු ලැබුණු සාකච්චාව අතරතුර 2020.10.24

1234

5689

1012