පුවත් සහ සිදුවීම්

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බී.ඒ.මල්ලිකා පෙරේරා මහත්මියට  සමාජ ආරක්ෂණ විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රදානය ඊයේ (06)  ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් ජයලත් සහ බස්නාහිර පළාත් සමාජ ආරක්ෂණ ජ්‍යෙෂ්ඨ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී සම්පත්...

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ බියගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ බී.ඒ.මල්ලිකා පෙරේරා මහත්මියට  සමාජ ආරක්ෂණ විශ්‍රාම වැටුප් ප්‍රදානය ඊයේ (06)  ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් ජයලත් සහ බස්නාහිර පළාත් සමාජ ආරක්ෂණ ජ්‍යෙෂ්ඨ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී සම්පත් දසනායක මහත්වරුන්ගේ  ප්‍රධානත්වයෙන් ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේදී සිදු කෙරිණි.

බස්නාහිර පළාත් ජ්‍යෙෂ්ඨ සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී ලෙස අභිනවයෙන් පත්වූ සම්පත් දසනායක මහතා මෙදින සිය රාජකාරී කටයුතු ආරම්භ කිරීම ද මෙහි විශේෂත්වයකි.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ නිලධාරී නිලන්තී ඒකනායක මහත්මිය ද මේ අවස්ථාවට එක්ව සිටියාය.

sr 1 sr 2