ඇඳිරි නීති කාල සීමාව තුල ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය සේවා හා භාණ්ඩ ලබා ගැනීමේ පහසුකම් සලසා දීම පිළිබඳව සිදු කරනු ලැබුණු සාකච්චාව අතරතුර 2020.10.24

1234

5689

1012

පවතින කොරෝනා වසංගත තත්වය හමුවේ ගමටම අත්‍යවශ්‍ය අහාර සැපයීමේ ක්‍රමවේදය සකස් කිරීම පිළිබද අද (21) දින ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති සාකච්චාව. 2020-03-21.

90170451 4202110569814427 7832706117976195072 o90345752 4202110073147810 256159189632548864 o90245277 4202112289814255 5171448161222262784 o90114102 4202113986480752 4470853353596780544 o90184232 4202119429813541 6506150145132855296 o90168087 4202111499814334 5734564806619299840 o