පුවත් සහ සිදුවීම්

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ කාබනික වගාවක් ලෙස සුහුරු ගෙවත්තක් ආරම්භ කිරීමත් ඊට සමගාමීව ආදර්ශ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයක් සිදු කිරීමත් පසුගියදා අත්තනගල්ල ප්‍රදේශීය ලේකම්තුමාගේ උපදෙස් මත ආරම්භ කෙරිණි.කාබනික පොහොර ජනතාව...

ඡන්ද කොට්ඨාස
අත්තනගල්ල
කටාන
කැලණිය
ජා ඇල
ගම්පහ
දිවුලපිටිය
 දොම්පේ
 බියගම
 මහර
 මිනුවන්ගොඩ
 මීගමුව
 මීරිගම
 වත්තල