පුවත් සහ සිදුවීම්

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ කාබනික වගාවක් ලෙස සුහුරු ගෙවත්තක් ආරම්භ කිරීමත් ඊට සමගාමීව ආදර්ශ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයක් සිදු කිරීමත් පසුගියදා අත්තනගල්ල ප්‍රදේශීය ලේකම්තුමාගේ උපදෙස් මත ආරම්භ කෙරිණි.කාබනික පොහොර ජනතාව...

හැඳුනුම

තනතුර:
ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
ලිපිනය:
බැන්ඩියමුල්ල
ගම්පහ
බස්නාහිර පළාත
11000
ශ්‍රී ලංකා
දුරකථනය:
+94 332 222 235
ෆැක්ස්:
+94 332 222 900

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)