පුවත් සහ සිදුවීම්

අධික වර්ෂාව හේතුවෙන්  ආපදාවන්ට ලක්වූ  ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ජනතාවට පරිත්‍යාග කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මොබිටෙල් ආයතන විසින් වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය හා ජල බෝතල් ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් ජයලත් මහතා වෙත ප්‍රදානය...

හැඳුනුම

තනතුර:
ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
ලිපිනය:
බැන්ඩියමුල්ල
ගම්පහ
බස්නාහිර පළාත
11000
ශ්‍රී ලංකා
දුරකථනය:
+94 332 222 235
ෆැක්ස්:
+94 332 222 900

හැඳුනුම් පෝරමය

Send an Email
(අත්‍යාවශ්‍ය නොවේ)