නම තනතුර දුරකථන අංකය ෆැක්ස්
සුනිල් ජයලත් මහතා දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 332 222 235 +94 332 222 900
ජී.ඩී.අනුර පියබන්දු මහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 332 222 050 +94 332 222 050
ඩබ්.පී.පී.ඉන්දික මහතා සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 332 222 274 +94 332 222 274
වී.ඩී.එස්.රොද්‍රිගු මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී +94 332 234 240 +94 332 234 240

ඩබ්.ඒ.ඩී.කේ.විතාන මිය

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) +94 332 231 722 +94 332 222 759
 

ආර්.පී. කස්තුරිආරච්චි මිය

අධ්‍යක්ෂ (කෘෂිකර්ම) +94 333 650 340 +94 333 222 900

දීපා වික්‍රමනායක මිය

පරිපාලන නිලධාරී +94 332 222 283 +94 332 222 459
ඩී.කේ.ජී.ආර්.ඩී. ජයසේන මහත්මිය ගණකාධිකාරී +94 112 369 152  
ලලිතා එම්. ගමගේ මහත්මිය ඉංජිනේරු +94 112 369 146  
ඒ.ජී.එස්. අශෝක කුමාර මහතා සහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිස් +94 112 369 161 +94 112 369 165
  ජ්‍යේෂ්ඨ සංඛ්‍යාලේඛනඥ +94 112 369 161  
බන්දුල හේරත් මහතා සහකාර පුපුරන ද්‍රව්‍ය පාලක +94 112 369 158  
  මාධ්‍ය නිලධාරී    
  අංශ භාර නිලධාරී  (මිණුම් ඒකක හා ප්‍රමිති සේවා අංශය) +94 112 391 079  
සුනිල් රණසිංහ මහතා දිස්ත්‍රික් තරුණ සේවා නිලධාරී +94 112 422 811  
  දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන නිලධාරී +94 112 434 028