පුවත් සහ සිදුවීම්

අධික වර්ෂාව හේතුවෙන්  ආපදාවන්ට ලක්වූ  ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ජනතාවට පරිත්‍යාග කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මොබිටෙල් ආයතන විසින් වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය හා ජල බෝතල් ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් ජයලත් මහතා වෙත ප්‍රදානය...

නම තනතුර Telephone Fax
සුනිල් ජයලත් මහතා දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 332 222 235 +94 332 222 900
ජී. ඩී. අනුර පියබන්දු මහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 332 222 050 +94 332 222 050
ඩබ්ලිව්. පී.පී. ඉන්දික මහතා සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 332 222 274 +94 332 222 274
වී. ඩී. එස්. රොඩ්රිගෝ මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී +94 332 234 240 +94 332 234 240
ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.කේ. විතාන මිය සැලසුම් අධ්‍යක්‍ෂ +94 332 231 722 +94 332 222 759
ආර්. පී. කස්තුරිආරච්චි මහත්මිය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ +94 333 650 340 +94 332 222 900
දීපා වික්‍රමනායක මහත්මිය පරිපාලන නිලධාරි +94 332 222 283 +94 332 222 459
කේ.ජී.ඒ.සී.කුමුදු මිය ගණකාධිකාරී +94 332 234 240 +94 332 234 240
ජ්.ඒ.ඩ්.ව්.ට්.ජයසුරිය මහත්මිය ඉංජිනේරු +94 332 222 453 +94 332 222 900
කේ.ඒ.එම්.පෙරෙරා මහතා සහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිස් +94 332 223 723 +94 332 222 962
ඩ්. ඩබ්. යූ. රාජපක්ෂ මහතා ජ්යෙෂ්ඨ සංඛ්‍යලේඛනක්න්ය +94 332 222 480 +94 332 222 480
ඩබ්ලිව්.පී.එන්.පතිරණ මහතා පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සහකාර පාලක +94 332 222 272 +94 332 222 900
එම්. ඩී. ප්‍රියානි මහත්මිය මාධ්‍ය නිලධාරි +94 332 221 914 +94 332 222 900
එච්.පී.සී.විජේතිලක මහතා ප්‍රධානී (ස්ථාවර මිනුම් ඒකක) +94 332 221 664 +94 332 222 900
ඒ.එම්. අජිත් නිශාන්ත මහතා දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය +94 332 234 671 +94 332 234 671