නම තනතුර Telephone Fax
සුනිල් ජයලත් මහතා දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 332 222 235 +94 332 222 900
ජී. ඩී. අනුර පියබන්දු මහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 332 222 050 +94 332 222 050
ඩබ්ලිව්. පී.පී. ඉන්දික මහතා සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් +94 332 222 274 +94 332 222 274
වී. ඩී. එස්. රොඩ්රිගෝ මහතා ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී +94 332 234 240 +94 332 234 240
ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී.කේ. විතාන මිය සැලසුම් අධ්‍යක්‍ෂ +94 332 231 722 +94 332 222 759
ආර්. පී. කස්තුරිආරච්චි මහත්මිය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ +94 333 650 340 +94 332 222 900
දීපා වික්‍රමනායක මහත්මිය පරිපාලන නිලධාරි +94 332 222 283 +94 332 222 459
කේ.ජී.ඒ.සී.කුමුදු මිය ගණකාධිකාරී +94 332 234 240 +94 332 234 240
ජ්.ඒ.ඩ්.ව්.ට්.ජයසුරිය මහත්මිය ඉංජිනේරු +94 332 222 453 +94 332 222 900
කේ.ඒ.එම්.පෙරෙරා මහතා සහකාර සමෘද්ධි කොමසාරිස් +94 332 223 723 +94 332 222 962
ඩ්. ඩබ්. යූ. රාජපක්ෂ මහතා ජ්යෙෂ්ඨ සංඛ්‍යලේඛනක්න්ය +94 332 222 480 +94 332 222 480
ඩබ්ලිව්.පී.එන්.පතිරණ මහතා පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සහකාර පාලක +94 332 222 272 +94 332 222 900
එම්. ඩී. ප්‍රියානි මහත්මිය මාධ්‍ය නිලධාරි +94 332 221 914 +94 332 222 900
එච්.පී.සී.විජේතිලක මහතා ප්‍රධානී (ස්ථාවර මිනුම් ඒකක) +94 332 221 664 +94 332 222 900
ඒ.එම්. අජිත් නිශාන්ත මහතා දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය +94 332 234 671 +94 332 234 671