செய்தி மற்றும் நிகழ்வுகள்

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ කාබනික වගාවක් ලෙස සුහුරු ගෙවත්තක් ආරම්භ කිරීමත් ඊට සමගාමීව ආදර්ශ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයක් සිදු කිරීමත් පසුගියදා අත්තනගල්ල ප්‍රදේශීය ලේකම්තුමාගේ උපදෙස් මත ආරම්භ කෙරිණි.කාබනික පොහොර ජනතාව...

பெயர் பதவி தொலைபேசி தொலைநகல்
சுனில் ஜெயலத் மாவட்ட செயலாளர் +94 332 222 235 +94 332 222 900
திரு ஜி.டி.அனுரா பியபந்து கூடுதல் மாவட்ட செயலாளர் +94 332 222 050 +94 332 222 050
திரு. டபிள்யூ.பீ.இண்டிகா உதவி மாவட்ட செயலாளர் +94 332 222 274 +94 332 222 274
திரு. வி. டி.எஸ். ரோட்ரிகோ தலைமை கணக்காளர் +94 332 234 240 +94 332 234 240
திருமதி W.A.D.K. விட்டனா திட்டமிடல் பணிப்பாளர் +94 332 231 722 +94 332 222 759
திருமதி ஆர்.பீ.கஸ்தூரியரச்சி விவசாய இயக்குநர் +94 333 650 340 +94 332 222 900
திருமதி தீபா விக்கிரமநாயக்க நிர்வாக அதிகாரி +94 332 222 283 +94 332 222 459
திருமதி.கே.ஜி.ஏ.சி.குமுடு கணக்காளர் +94 332 234 240 +94 332 234 240
திருமதி ஆர்.எம்.எஸ்.சுகுந்தலா பொறியாளர் +94 332 222 453 +94 332 222 900
திரு.கே.ஏ.எம்.ரீரா உதவியாளர் சமுர்த்தி ஆணையாளர் +94 332 223 723 +94 332 222 962
திரு. டி.யு.யூ.ராஜபக்ஷ மூத்த புள்ளிவிவரம் +94 332 222 480 +94 332 222 480
மிஸ்டர். டபிள்யூ.பீ.என்.பீடரன வெடிமருந்து உதவி கட்டுப்பாட்டாளர் +94 332 222 272 +94 332 222 900
திருமதி எம்.டி.பிரியானி ஊடக அலுவலர் +94 332 221 914 +94 332 222 900
திரு. எச்.சி.சி.விஜிதலகா அலுவலர் இன்சார்ஜ் (நிலைத்திறன் அளவீடு பிரிவு) +94 332 221 664 +94 332 222 900
திரு.ஏ.அஜித் நிஷாந்த மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலைய உத்தியோகத்தர் +94 332 234 671 +94 332 234 671