පුවත් සහ සිදුවීම්

අධික වර්ෂාව හේතුවෙන්  ආපදාවන්ට ලක්වූ  ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ජනතාවට පරිත්‍යාග කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා මොබිටෙල් ආයතන විසින් වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය හා ජල බෝතල් ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් සුනිල් ජයලත් මහතා වෙත ප්‍රදානය...

No. Name No. of G.N. Divisions
1

අත්තනගල්ල

151
2

බියගම

49
3

දිවුලපිටිය

123
4

දොම්පේ

133
5

ගම්පහ

101
6

ජ-ඇල

57
7

කටන

79
8

කැලණිය

37
9

මහර

92
10

මීරිගම

149
11

මිනුවන්ගොඩ

121
12

මීගමුව

39
13

වත්තල

46
  මුළු ග්‍රාමනිලධාරී වසම් 1177