පුවත් සහ සිදුවීම්

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ කාබනික වගාවක් ලෙස සුහුරු ගෙවත්තක් ආරම්භ කිරීමත් ඊට සමගාමීව ආදර්ශ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයක් සිදු කිරීමත් පසුගියදා අත්තනගල්ල ප්‍රදේශීය ලේකම්තුමාගේ උපදෙස් මත ආරම්භ කෙරිණි.කාබනික පොහොර ජනතාව...

No. Name No. of G.N. Divisions
1

අත්තනගල්ල

151
2

බියගම

49
3

දිවුලපිටිය

123
4

දොම්පේ

133
5

ගම්පහ

101
6

ජ-ඇල

57
7

කටන

79
8

කැලණිය

37
9

මහර

92
10

මීරිගම

149
11

මිනුවන්ගොඩ

121
12

මීගමුව

39
13

වත්තල

46
  මුළු ග්‍රාමනිලධාරී වසම් 1177