පුවත් සහ සිදුවීම්

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ කාබනික වගාවක් ලෙස සුහුරු ගෙවත්තක් ආරම්භ කිරීමත් ඊට සමගාමීව ආදර්ශ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයක් සිදු කිරීමත් පසුගියදා අත්තනගල්ල ප්‍රදේශීය ලේකම්තුමාගේ උපදෙස් මත ආරම්භ කෙරිණි.කාබනික පොහොර ජනතාව...

colombo1

මහ නගර සභා
කොළඹ
දෙහිවල
කඩුවෙල
මොරටුව
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ
නගර සභා
කොලොන්නාව
සීතාවක
මහරගම
කැස්බෑව
පළාත් සභා
කොටිකාවත්ත මුල්ලේරියාව
සීතාවකපුර

හෝමාගම