පුවත් සහ සිදුවීම්

අත්තනගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රයේ කාබනික වගාවක් ලෙස සුහුරු ගෙවත්තක් ආරම්භ කිරීමත් ඊට සමගාමීව ආදර්ශ කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනයක් සිදු කිරීමත් පසුගියදා අත්තනගල්ල ප්‍රදේශීය ලේකම්තුමාගේ උපදෙස් මත ආරම්භ කෙරිණි.කාබනික පොහොර ජනතාව...

Nenasala Center Name Contact Person Contact Number
Christ King College Sr. Priyantha Fernando +94 114 303 976
Consumer Action Network Mental Health Lanka - Angoda Dr. Jayan Mendies
Mr. Nanayakara / Rohan
+94 714 760 795
+94 718 034 685
+94 714 713 426
Dakshinarama Mulika Piriven Sanwardana Samithiya - Hokandara Ven. Dhammesara Thero +94 112 156 912
+94 714 061 111
District Secretariat - Colombo Mr. G.A.J. Silvestor +94 112 325 511/0
Foreign Employment Bureau - Koswatte Mr. K.O.D.D. Fernando. +94 112 866 857
+94 112 864 115
Fort Railway Station Mr. Vijay N. Vijayaratnam +94 115 655 051
Halpita Vidatha Society - Halpita Mr. R.M. Bandula +94 112 703 786
Hitha Mithuru Janasevana Swashakthi Community Development Society - Dematagoda, Ms. Watagedara +94 718 011 517
+94 112 694 751
+94 712 299 679
Inland Revenue Department - Colombo Mr. Jayalath +94 773 662 520
ISLGA-Institute of Studies for Local Government Affairs Mr. J. Ranasinghe +94 716 821 790
Lakvirusevana Ven. Alle Gunawansa Thero +94 112 691 865
Ministerial Security Division - Colombo 02 Mr. Sumudu +94 112 697 885
+94 716 220 647
Nidahas Suwanrakiya Sangamaya - Ketawalamulla   +94 112 695 963
Public Library - Seethawaka Pradeshiya Sabha Mr. G. Jayantha Rohana - Chairman +94 362 255 052
+94 362 253 479
Ranaviru Information Technology Center Staff Dharmarathne +94 114 057 285
+94 112 748 494
Ridhwaniyya Preliminary Arabic School Nenasala Mr. Aslam Othman
Mawlavi K.M. Mukshith Ahamad
+94 112 304 234
Sanasa Sevaka Society Ltd, Vajiragana Dharmayatanaya, Bhikku Training Centre Ven. Mahaoya Anurudda Thero +94 112 850 305 /
Shala Wanodayaramaya - Malabe Ven. Gunasiri Thero +94 112 790 348
+94 759 790 348
Sri Dharmaraja Dhamma School, Sri Sudharmaramaya Ven. Godauda Ariyadamma Thero
Mr. Chamith
+94 112 436 325
Sri Lanka Council of Visual Handicapped Centre - Moratuwa Mr. N. Sugath Wasantha De Silva +94 112 641 056 /
Sri Lanka Police Criminal Records Divisions Mr. Champika Siriwardhene - Director +94 112 695 274
+94 112 692 012
+94 112 696 545
Sri Sathya Sai Baba Center of Colombo - Colombo 13 Mr. N.M. Udaya Nayaham +94 112 389 822
+94 112 582 145
+94 112 323 402
+94 777 619 327
+94 723 249 236
Sri Sivasubramaniyam Swamy Temple - Colombo.13 Ms. Janani +94 112 433 881
+94 112 431 406
Sri Sumana Sumangala Dhamma School - Kaduwela Ven. Pallegama Sumana Thero +94 112 538 834
+94 772 223 100
Sri Vajirasrama Viharastha Karya Sadaka Samithiya - Colombo 10 Ven. Watinapaha Somananda Thero +94 112 676 593
+94 714 283 164
Sri Varadaraja Vinayanagar Temple - Colombo 13 Mr. S.R. Murthi +94 775 315 226
Subadrarama Vidyathana Pirivena - Nugegoda Ven. Somathilaka Thero +94 714 444 927
+94 779 544 550
+94 112 821 067
UAE - Abu Dhabi Embassy Nenasala Mr. Hemantha  
Upcountry Education Development Soceity - Colombo 11 Mr. K. Sivasubramaniyam +94 112 424 886
+94 112 444 339
+94 777 631 079
Viddodaya Pirivena - Colombo 10 Ven. Piyarathana Thero +94 713 893 000
+94 112 677 623
Vidyaranaya Vinayakrama Sabhawa Ven. Depanama SugathaBandu Thero +94 112 326 956
Viharastha Dayaka sabhawa - Narahenpita Ven. Muruthetuwe Ananda Thero +94 112 506 995
Welfare Society - Avissawella Mr. Lasantha +94 362 222 275